Vedtægter for Cykel Motion Biersted.

Klubben er stiftet 10-08-1987 som Tur-klubben Biersted.

Vedtægterne er sidst revideret på generalforsamlingen 1/3-2017 

  

§ 1 - Navn og hjemsted

Klubbens navn er Cykel Motion Biersted og har hjemsted i Jammerbugt kommune.
 

§ 2 - Formål

Klubbens formål er at skabe gode muligheder for at dyrke motionscykling med udgangspunkt i medlemmernes interesse og engagement. Det sociale liv og medlemmernes fælles virke og ansvar er udgangspunkt for klubbens virke.
 

§ 3 – Organisatorisk tilhørsforhold

Klubben er medlem af DCU. Klubben og dens medlemmer er således underkastet de love og regler der gælder for denne organisation. 
 

§ 4 – Medlemskab

Som medlem kan optages alle med interesse for motionscykling, der er fyldt 16 år.

Medlemmer er forpligtiget til at overholde klubbens vedtægter.

Under klubtræning samt til løb hvor klubben foretager tilmelding skal der køres med godkendt cykelhjelm, samt uden tribøjle. Der henstilles til at køre i klubtøj.

Ved indmeldelse udleveres klubbens ”Køreregler” der beskriver regler og retningslinier for afvikling af klubtræningen.

Der tilbydes som minimum fællestræning 2 gange om ugen i sommerhalvåret og 1 gang ugentligt i vinterhalvåret.

Medlemsskabet er kun gyldigt når kontigent er betalt. Der kan deltages 3 gange gratis i træningen inden man melder sig ind. Ved ophør af medlemsskab kan allerede indbetalt kontigent ikke kræves tilbagebetalt.
 

§ 5 – Kontingent

Kontingentets størrelse vedtages på den årlige ordinære generalforsamling.

Reduceret kontingent for medlemmer fra samme husstand.
 

§ 6 - Generalforsamling

Den øverste myndighed i klubbens anliggender er generalforsamlingen. En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.

Dog kræver vedtægtsændringer og klubbens opløsning kvalificeret majoritet - jvf. § 12 og § 13.

Eventuel indsigelser mod generalforsamlingens gyldighed skal fremsættes umiddelbart efter valg af dirigent.

Ordinær generalforsamling afholdes årligt i marts måned.

Medlemmer indkaldes med mindst 14 dages varsel ved brev eller e-mail og på klubbens hjemmeside med angivelse af dagsorden.

Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt pr. brev eller e-mail til formanden senest 7 dage før generalforsamlingen.

Stemmeret har alle medlemmer, og som ikke er i kontingentrestance.

Dirigenten afgør alle spørgsmål angående behandlings- og  afstemningsmetoden.

Såfremt blot et medlem ønsker det, skal der foretages skriftlig afstemning.
 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

 

1) Valg af dirigent.

2) Formandens beretning.

3) Regnskabsaflæggelse til godkendelse.

4) Behandling af indkomne forslag.

5) Fastsættelse af kontingent.

7) Valg til bestyrelsen og bestyrelsessuppleant.

8) Valg af revisor og revisorsuppleant. (kun i ulige år)

9) Eventuelt.
 

§ 7 - Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes med 2 ugers varsel af bestyrelsen eller når mindst en 1/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.
 

§ 8 - Bestyrelse - Valg

Klubbens daglige ledelse udgøres af en bestyrelse på 7 medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen på den ordinære generalforsamling for en 2-årig periode, således at 4 medlemmer er på valg i ulige år og 3  medlemmer er på valg i lige år.

Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger formand, næstformand, kasserer og sekretær. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.
 

§ 9 – Regnskab

Klubbens regnskabsår er kalenderåret. Klubbens midler skal indsættes på bank – og/eller girokonto.

Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift.
 

§ 10 – Revision

På den ordinære generalforsamling vælges for to år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant.

Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.
 

§ 11 - Tegning og hæftelse

Klubben tegnes af formand eller kasserer. Ved økonomiske dispositioner over kr. 20.000 kræves dog underskrift af formand og kasserer i forening.

Der påhviler ikke klubbens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtigelser, som påhviler klubben.
 

§ 12 – Vedtægtsændringer

Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
 

§ 13 - Klubbens opløsning

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede.

Hvis ikke generalforsamlingen er beslutningsdygtig eller der ikke opnåes 3/4 af de afgivne stemmer for forslaget, indkaldes til en ny generalforsamling. hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

Klubbens formue og andre værdier skal i tilfælde af opløsning anvendes til fordel for cykelsporten, eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.